Kidney Guide in Malyalam

Launched on 25 ‎May 2013
 
 • પાંજી કચ્છી ભાસામેં મણીયા પેલીવાર કીડની
  જે બારેમેં અંઈ જાણેલા મંગોતા ઈ મિડે જ વિગતવાર ગાલીયું.
 • પાંજી કચ્છી ભાસામેં મણીયા પેલીવાર કીડની
  જે બારેમેં અંઈ જાણેલા મંગોતા ઈ મિડે જ વિગતવાર ગાલીયું.
 • પાંજી કચ્છી ભાસામેં મણીયા પેલીવાર કીડની
  જે બારેમેં અંઈ જાણેલા મંગોતા ઈ મિડે જ વિગતવાર ગાલીયું.
 • પાંજી કચ્છી ભાસામેં મણીયા પેલીવાર કીડની
  જે બારેમેં અંઈ જાણેલા મંગોતા ઈ મિડે જ વિગતવાર ગાલીયું.
કિડની ફેલ્યર જો પ્રમાણ બોરોજ ઝપાટેસે વધી રેયો આય.
હલો પાં મિડે ભેગા થૈં કિડની જે રોગેં કે અટકાઈયું.

ડો. સંજય પંડ્યાએ લખેલી ચોપડી "આંજી કિડની ભચાયો"

વેબસાઈટ મંજા આંકે મલધી...

 • કિડનીજે બારે મેં સેલી ભાસામેં ખરચ વિગર મળે માહિતી.
 • કિડની ભરાભર રખેલા કરે બોરીજ કમજી સલા.
 • કિડની ફિટંધી અટકાયલા કરે ગીનેજી સારસંભાર.
 • કિડનીજે ઘરઘ જે બારેમેં ગેરસમજણ મીટાયેલા જુદી જુદી જાણકારી.
 • ડાયાલિસિસ ને કીડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેસન (કિડની ભધલાયજી) સારવારજી માહિતીને સમજણ.
 • કીડનીજે ઘરધીએજે ખોરાક જે આયોજન મે જરૂરી કીરી ને ખોરાકીજી પસંદગીજી વિગતવાર સમજણ.
Click here to download Kutchi Kidney Book for free [32.9 MB]